Одштампајте ову страницу

ОДРЖАНА 43. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

29 окт 19
Прочитано 1135 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
На данас одржаној седници, Општинско веће општине Ковин једногласно је утврдило предлог Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину. Наиме, усвојен је предложени текст нацрта који се закључком Већа прослеђује СО Ковин на разматрање и усвајање, али уз напомену у тачки 3. закључка да, „уколико дође до најављених измена позитивних законских прописа који регулишу ову област, као и фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину и упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. и пројекцијама за 2021. и 2022. годину, а пре разматрања и усвајања Предлога одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину од стране Скупштине општине Ковин, исти је потребно вратити надлежном одељењу Општинске управе Ковин ради усаглашавања са усвојеним изменама.“
На данас одржаној седници, Општинско веће општине Ковин једногласно је утврдило предлог Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину. Наиме, усвојен је предложени текст нацрта који се закључком Већа прослеђује СО Ковин на разматрање и усвајање, али уз напомену у тачки 3. закључка да, „уколико дође до најављених измена позитивних законских прописа који регулишу ову област, као и фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину и упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. и пројекцијама за 2021. и 2022. годину, а пре разматрања и усвајања Предлога одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину од стране Скупштине општине Ковин, исти је потребно вратити надлежном одељењу Општинске управе Ковин ради усаглашавања са усвојеним изменама.“ 
Једногласно је прихваћен Извештај о извршењу буџетских средстава буџета општине Ковин у периоду јануар – септембар 2019. године.
Веће је утврдило предлог Одлуке о измени Одлуке о усклађивању новачних казни за прекршаје у одлукама из области комуналних делатности (измена ради усклађивања пртекршајних одредби са новом Одлуком о боравишној такси и са Законом о угоститељству, прим.аут), као и предлог Одлуке о боравишној такси (нова одлука због усклађивања са Законом о угоститељству и са подзаконским актима). 
Због прописивања нових услова које морају да испуне вршиоци комуналне делатности за отпочињање обављања такве делатности, пред одборнике ће и предлози допуна низ постојећих одлука из ове области: предог Одлуке о допуни Одлуке о уређивању и одржавању пијаца на територији општине Ковин;  Одлуке о допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и улицама; Одлуке о допуни Одлуке о комуналном уређењу насељених места на подручју општине Ковин; Одлуке о допуни Одлуке о јавној расвети на територији општине Ковин; Одлуке о измени Одлуке о ауто такси превозу путника и лимо сервису на територији општине Ковин; Одлуке о допуни Одлуке о управљању јавним паркиралиштима; Одлуке о измени и допуни Одлуке о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин, Одлуке о допуни Одлуке о димничарским делатностима;  Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању. Утврђен је и предлог о стављању ван снаге Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Ковин.
Већници су утврдили, такође једногласно, предлог Одлуке о измени Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју општине Ковин. Реч је о усклађивању терминологије у делу одлуке којим се дефинише овај посао, уз временско орочавање, што прописује закон. Тако ће, када СО Ковин усвоји измену, у члану 7. одлуке уместо термина „обавља“ – стајати да се ови послови„поверавају“ ТЕ Controls ДОО, „на временски период од 10 година“. 
Поводом претходно испостављеног захтева СПЦ – црквене општине Дубовац, донета је Одлука о измени Одлуке о висини и начину расподеле средстава верским заједницама. Наиме, средства су одлуком додељена цркви у Дубовцу за реконструкцију фасаде на торњу храма, а захтевом од 14. октобра 2019. из ове цркве општине моле да се намена преиначи на „радове на грејању“ у оквиру одобрених средстава, уз образложење да надлежни епископ није одобрио да се ради на фасади „јер је неопходно најпре санирати влагу“. Већници су прихватили разлог као разуман, те донели измену поменуте одлуке у складу са траженим.
Прихваћена је Информација о припремљености школа на почетку школске 2019/2020. године, као и Информација о броју ученика и одељења основних и средњих шкиола на крају школске 2018/2019. године, успеху ученика на крају школске 2018/2019. године, упису ученика у први разред и стручниј заступљености наставе на почетку школске 2019/2020. године. 
Донет је закључак о прихватању текста Колективног уговора Дома здравља „Ковин“ Ковин и дато овлашћење председници општине Ковин да у име оснивача потпише предметни Колективни уговор. 
Дата је сагласност Месној заједници Баваниште за извођење радова на инвестиционом одржавању  објекта изграђеног на парцели топ.бр. 1938 К.О. Баваниште (месна канцеларија, месна заједница и библиотека).
Донето је Решење о измени Решења о образовању Стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ковин.
Данашњој седници присуствовало је десет већника, а због оправданог одсуства председнице Сање Петровић, заседање је водио заменик председника општине, Зоран Николић. Пре расправе о дневном реду, усвојени су записници са претходно одржаних седница: са 42. седнице одржане 30. септембра, са 24. телефонске седнице одржане 09. октобра и са 25. телефонске седнице, одржане 22. октобра 2019. године.