Одштампајте ову страницу

КОМАСАЦИЈА У КО ПЛОЧИЦА И КО СКОРЕНОВАЦ: ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ИМАОЦЕ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА

15 мај 18
Прочитано 2171 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
На делу катастарске општине Скореновац, површине 181 hа, на грађевинском подручју насељеног места Скореновац, општина Ковин, изводи сe катастарски премер и обнова катастра непокретности. 
На делу катастарске општине Плочица, површине 170 hа, на грађевинском подручју насељеног места Плочица, општина Ковин, изводи се катастарски премер и обнова катастра непокретности.
На делу катастарске општине Скореновац, површине 181 hа, на грађевинском подручју насељеног места Скореновац, општина Ковин, изводи сe катастарски премер и обнова катастра непокретности. 
На делу катастарске општине Плочица, површине 170 hа, на грађевинском подручју насељеног места Плочица, општина Ковин, изводи се катастарски премер и обнова катастра непокретности.
Инвеститор радова је Република Србија, Општина Ковин. 
Радове изводи “ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд (испред групе извођача: "ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ" д.о.о. Сремска Митровица, "GEOSYSTEM" д.о.о. Београд, "GEO INFO STRATEGIES" д.о.о. Београд, "ГЕОРАД" д.о.о. Панчево и "GODEA COMPANY" д.о.о. Нови Сад) 
Стручни надзор врши Републички геодетски завод, Београд.
Све информације у вези са комасацијом можете пратити редовно овде, на почетној страници сајта Општине Ковин, у оквиру банера Комасација. 
У наставку, погледајте посебно обавештења како следе, за Скореновац, за Плочицу, затим податке о обележавању међа као и фотографије са описом угледних примера:
slsl2
 

- ОБЕЛЕЖАВАЊА ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ПАРЦЕЛА МЕЂНИМ БЕЛЕГАМА / БОЈОМ -- ОБЕЛЕЖАВАЊА ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ПАРЦЕЛА МЕЂНИМ БЕЛЕГАМА / БОЈОМ -


1. ГДЕ НАБАВИТИ БЕТОНСКЕ БЕЛЕГЕ 
Податке о произвођачима бетонских белега обезбедити по свом избору или код МЗ Плочица и МЗ Скореновац или код извођача радова.

2. КАКО ОБЕЛЕЖИТИ ГРАНИЧНЕ ТАЧКЕ ПАРЦЕЛА 2. КАКО ОБЕЛЕЖИТИ ГРАНИЧНЕ ТАЧКЕ ПАРЦЕЛА 
sl3Имаоци права на непокретностима - парцелама обележавају граничне тачке својих парцела међним бетонским белегама прописаних димензија 7x7x40cm.Укопавање међних белега се врши на начин да део белеге остане изнад површине земље - прописано 5 cm (Слика 1). Када није могуће укопати међну белегу, односно када се гранична тачка парцеле налази на бетонској подлози, на зиду ограде, на зиду зграде и сл. имаоци права на парцелама обележавају граничне тачке својих парцела бојом.

 

3. УГЛЕДНИ ПРИМЕРИ ОБЕЛЕЖАВАЊА ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ПАРЦЕЛА

 

 

1.На граници парцеле се налази ограда1.На граници парцеле се налази ограда

sl4

2. Граница иде по настрешици објекта / граница је зид објекта или је граница на зиданој огради

sl5

ЗА ОСТАЛЕ СЛУЧАЈЕВЕ ОБЕЛЕЖАВАЊА УПУТСТВО ТРАЖИТИ ОД ИЗВОЂАЧА РАДОВА НЕПОСРЕДНО.